PostNL

certificatieschema

Registratie


Samenvatting registratie
Hier wordt kort de ontstaansgeschiedenis van de Hahnemann Apotheek bv beschreven, afgezet tegen de huidige situatie tav homeopathische geneesmiddelen in Nederland. Dat is allemaal versneld op gang gekomen door de invoering van de registratieplicht voor homeopathica in Nederland sinds 2002. De veranderingen sinds die tijd worden beschreven voor alle betrokkenen. Een en ander is in 2015 uitvoerig beschreven in het eerste hoofdstuk (I-2) in het boek: Homeopathica. Op zich is de registratie van homeopathica als een goede stap naar erkenning te beschouwen, maar door de toenemende eisen en kosten ook een belemmering voor de keuzevrijheid van de patiënt.


De situatie voor homeopathische geneesmiddelen sinds 1 juni 2002
Op grond van Europese regelgeving worden in heel Europa homeopathische geneesmiddelen voortaan eerst geregistreerd alvorens ze op de markt kunnen komen. Hiervoor zijn internationale regels opgesteld die vervolgens door iedere lidstaat in de nationale wetgeving zijn overgenomen. Nederland heeft destijds in afwijking van de andere Europese landen besloten om, tamelijk rigide zonder al te veel rekening te houden met de eigenheden van de homeopathie en in een veel te kort tijdsbestek, deze aanpassingen door te voeren.

Eerst enkele cijfers
Er zijn ongeveer 3000 grondstoffen die in de klassieke homeopathie worden gebruikt. Van dit aantal worden 600 grondstoffen vrij regelmatig gebruikt en de rest in veel mindere mate. Toch is het erg belangrijk voor de homeopathische voorschrijver om voor al zijn patiënten te kunnen beschikken over het gehele arsenaal. De enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen vallen onder een vereenvoudigd registratieregiem. 

Wat betekent dit voor de patiënt?
Wanneer de patiënt alleen enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen gebruikt dan zullen de gevolgen meevallen. De Hahnemann apotheek heeft namelijk in samenwerking met VSM geregeld dat alles wat voor 1 juni 2002 door VSM geleverd kon worden ook na 1 juni 2002 via de Hahnemann apotheek geleverd wordt. Met dit verschil dat voor niet geregistreerde homeopathische geneesmiddelen altijd een voorschrift van een deskundige nodig is. Indien de Hahnemann apotheek onverhoopt een enkelvoudig middel niet zelf kan maken wordt het recept doorgestuurd naar een collega apotheek in Europa. Dit betekent dat de patiënt en de voorschrijver dus niet alles zelf moeten uitzoeken. Dat werk wordt door de Hahnemann apotheek gedaan.

In 2003 zijn de 600 belangrijkste grondstoffen door VSM Geneesmiddelen bv aangemeld bij het CBG. Van die aanmeldingen zijn in de daarop volgende jaren er 500 over gebleven. De eisen worden namelijk steeds verder aangescherpt. Uiteindelijk heeft in 2011 VSM per 1 oktober van 400 grondstoffen nog alle registraties actief. In 2015 is dat aantal gedaald tot minder dan 350. En in 2016 zal dat aantal rond de 200 liggen. Het is niet waarschijnlijk dat er meer registraties zullen volgen. Vanwege de hoge kosten is dat niet lonend voor middelen

die minder vaak worden voorgeschreven maar die dus wel erg belangrijk kunnen zijn voor de individuele patiënt.

Er waren in Nederland tot 1 juni 2002 ook ongeveer 10.000 complexen, ampullen e.a. homeopathische geneesmiddelen op de markt die nu volgens het veel uitgebreidere registratieregiem moeten worden beoordeeld. Op dit moment zijn daarvan ongeveer 500  producten geregistreerd. Voornamelijk zijn de veel gebruikte zelfmedicatie middelen geregistreerd. 

De gevolgen
Een homeopathisch geneesmiddel dat niet geregistreerd is (of niet ter registratie is aangeboden) moest per 1 juni 2002 direct van de markt zonder verdere overgangsmaatregelen. De fabrikanten en apotheken mochten deze middelen met directe ingang niet meer verkopen. 

Ongeregistreerde homeopathische geneesmiddelen mogen nog wel door een apotheek op voorschrift van een arts (met een recept dus) afgeleverd worden, als deze apotheek het middel zelf bereidt. In feite de achtergrond van de Hahnemann apotheek.

Er zijn maar een paar apotheken in Nederland die zelf bereiden zoals de Hahnemann apotheek. Op internet, op de website van het CBG kunt u per middel  (regulier en alternatief) kijken of het geregistreerd is en de bijsluiter raadplegen. De verzekeraars (op een enkele uitzondering daargelaten zie bij vergoeding) willen op dit moment eigenlijk alleen de geregistreerde homeopathische geneesmiddelen vergoeden.

Als de patiënt ampullen of een homeopathisch complex kreeg voorgeschreven dan zal er in meer dan 80% van de gevallen naar een vervangend preparaat moeten worden omgezien. De Hahnemann apotheek zal hier zoveel mogelijk de voorschrijvers adviseren. Als laatste uitweg kan de Hahnemann apotheek ook zelf een complex op verzoek maken. Echter de kosten zullen daardoor vele malen hoger zijn, omdat dit vaak veel werk is. 
Een uitweg is soms dat de patiënt zijn recept afgeeft aan een buitenlandse apotheek, bv in Duitsland of België waar soms nog wel bepaalde middelen te verkrijgen zijn. Zoals hierboven beschreven kan de Hahnemann apotheek dit voor de patiënt verzorgen.

Omdat de verzekeraars, net als de overheid, voornamelijk sturen op de kosten en er nog weinig begrip is voor alternatieve geneeswijzen is de vergoeding van homeopathica uiterst beperkt. Alleen de geregistreerde homeopathica komen voor vergoeding in aanmerking. Onze eigen bereidingen komen over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gevolgen voor de homeopathisch arts/voorschrijver
Hij/zij mag geen ongeregistreerde homeopathische geneesmiddelen meer in zijn praktijk beschikbaar hebben voor de patient. Er zullen dus veel meer dan voorheen voor met name de niet geregistreerde homeopathische geneesmiddelen recepten uitgeschreven moeten worden.

Gevolgen voor de Hahnemann apotheek
Alle patiënten zal gevraagd worden hun originele recept aan onze Postbus 69  1850 AB HEILOO  te sturen en niet te faxen. Alleen indien er haast geboden is accepteren wij een fax als bestelling, echter het originele recept moet altijd nagestuurd worden, tenzij de voorschrijver aan ons een elektronisch recept heeft gestuurd, hetgeen steeds vaker het geval is.

Samenwerking met VSM Geneesmiddelen bv
VSM en De Hahnemann apotheek hebben geprobeerd zoveel mogelijk vanuit een goede samenwerking alle enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen, die ook voor 1 juni 2002 te verkrijgen waren, beschikbaar te houden in het belang van de homeopathie. VSM heeft die rol wat betreft de productie per 1 oktober 2011 overgedragen aan de DHU in Duitsland.

Naar de webwinkel...