PostNL

certificatieschema

Vergoeding

 


Samenvatting over vergoeding

Alle zorgverzekeraars volgen de richtlijnen van onze overheid maar hebben ook allemaal eigen regels, met name voor de aanvullende verzekering. Homeopathische geneesmiddelen komen alleen voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking via de aanvullende verzekering indien het homeopathicum een geaccepteerd Z-index nummer heeft. Verder dient op de factuur van de apotheek de AGB code van de voorschrijver te staan en het BSN nummer van de verzekerde. De Hahnemann apotheek factuur moet wel eerst aan onze apotheek voldaan worden alvorens u deze factuur aan de zorgverzekeraar stuurt. Orderkosten of verzendkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitgebreide informatie bij afwijzing van vergoeden wordt hieronder gegeven. Zie ook de overzichten van de NVKH en AVIG. De Achmea groep, met de positieve uitzondering van Avero Achmea, vergoedt ook onze geregistreerde homeopathica niet. Voor het kiezen van de juiste zorgverzekeraar wordt verwezen naar vergelijkende sites. Het wordt tijd dat het roer om gaat in de verzekeringswereld, steun het nieuwe initiatief van zorgeloos.care of Gezonheids Cooperatief Nederland.


Vergoeding door zorgverzekeraars

Wat komt voor vergoeding in aanmerking?
Als u aanvullend verzekerd bent komen in de eerste plaats alle homeopathische geneesmiddelen die geregistreerd zijn voor vergoeding in aanmerking. Deze zijn te herkennen aan het KNMP nummer (=Z index nummer, of ZI-nummer) op de factuur. De vergoeding van de eigen bereidingen (magistrale en officinale bereidingen) is per verzekeraar verschillend. Veel verzekeraars vergoeden alleen de eigen bereidingen indien de gebruikte grondstoffen een Z-index nummer hebben.

In die gevallen waarbij we een complex middel op verzoek maken dat bestaat uit geregistreerde grondstoffen, vermelden we dat op de nota d.m.v. een etiket waar de betreffende Z-index nummers op staan.

Wat komt in ieder geval niet voor vergoeding in aanmerking?
De order- of portokosten en administratiekosten komen nooit voor vergoeding in aanmerking.
Voedingssupplementen komen zeer zelden voor vergoeding in aanmerking.

Onze eigen bereidingen (magistrale en officinale bereidingen) komen zelden voor vergoeding in aanmerking (Deze eigen bereidingen zijn te herkennen omdat het Z-index nummer begint met 900.....)

Sommige nota’s die worden ingediend zullen dus worden afgewezen omdat het een "magistrale bereiding" betreft waarbij de grondstoffen geen Z-index nummers hebben. Het is echter wel de moeite waard om deze nota’s toch op te sturen omdat niet iedere zorgverzekeraar dezelfde voorwaarden hanteert.

Indienen nota’s
Uw nota’s van onze apotheek kunt u het beste (na betaling aan ons) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen en aan uzelf laten uitbetalen. Uitbetalen van de zorgverzekeraar aan de Hahnemann Apotheek bv veroorzaakt alleen maar extra administratieve handelingen. De order- of administratiekosten worden niet door uw zorgverzekeraar betaald en moeten dan alsnog door u zelf aan ons worden overgemaakt (met vermelding van het factuurnummer). 

Wel of geen contract met de verzekeraar
Wij hebben geen contracten met verzekeraars, omdat de standaard contracten niet van toepassing zijn op de levering van homeopathische geneesmiddelen door een gespecialiseerde apotheek. Voor de aanvullende verzekering hoeven wij in principe als apotheek geen contract te hebben met die verzekeraar. Ook zonder contract worden over het algemeen alleen de geregistreerde homeopathica (meestal van VSM) vergoed. Helaas zorgt de Achmea groep verzekeraars (bv ZilverenKruis Achmea) voor verwarring omdat ze besloten hebben dat ze ook voor de aanvullende verzekering een contract met ons verplicht stellen. Uitzondering daarop is de verzekeraar Avero Achmea, deze vergoedt wel geregistreerde homeopathische geneesmiddelen zonder dat een contract van onze apotheek verplicht is. De overige Achmea groepsleden willen geen contract met onze apotheek, omdat we niet passen in hun contracteerbeleid. Toch worden nog wel af en toe de homeopathische geregistreerde geneesmiddelen vergoed, uit coulance. De Achmea groep vergoedt in ieder geval wel geregistreerde homeopathica die via uw reguliere apotheek geleverd worden.  

De magistrale en officinale bereidingen
Volgens het reglement van veel zorgverzekeraars worden magistrale en officinale bereidingen vergoed mits de gebruikte grondstof een Z-index nummer heeft en het een rationeel recept betreft. Uiteraard moet het gaan om een door een arts of therapeut, aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, voorgeschreven geneesmiddel dat geleverd wordt door een apotheek. De grondstoffen die we gebruiken voor onze eigen bereidingen hebben tot op heden geen Z-index nummer toegekend gekregen. Wij hanteren wel eigen apotheek interne Z-index nummers die met 900.... beginnen.

KNMP nummers of Z-index nummers
Veel verzekeraars vragen naar een KNMP nummer of ook wel Z-index nummer (ZI-nummer) geheten. Dat zijn nummers die oorspronkelijk door de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) werden toegekend aan geregistreerde geneesmiddelen en grondstoffen met vermelding van de juiste prijs. Dit is later een onafhankelijke database geworden onder de naam Z-index. Het is dus eigenlijk een prijslijst. Alle eigen homeopathische (magistrale en officinale) bereidingen vallen daar vooralsnog buiten.

Registratie nummer of RVH nummer
Het registratienummer wordt toegekend door het CBG (College ter beoordeling van geneesmiddelen).
Het registratienummer wordt vooraf gegaan door de letters RVH (dit betekent Registratie Van Homeopathische geneesmiddelen).
Het registratienummer staat alleen op verpakkingen van geregistreerde homeopathica zoals van VSM Geneesmiddelen bv en van HEEL.

Wat te doen bij afwijzing?
Het is verstandig om altijd te controleren of de afwijzing terecht is.

Indien gevraagd wordt om een KNMP nummer of Z-index nummer dan zal in de meeste gevallen dat niet bekend zijn, omdat het een eenmalige magistrale of officinale bereiding betreft van een homeopathische grondstof die (nog) geen Z-indx nummer heeft.
In het geval er nog geen Z-index nummer is kunt u dat uitleggen en zal soms toch tot vergoeding worden overgegaan. Z-index nummers die beginnen met 15..... komen wel voor vergoeding in aanmerking! Alle geregistreerde homeopathica van VSM geneesmiddelen!

Op de nota staat niet de verplichte vermeldingen ( vanaf 1-7-2015) van,

  •  Materiaalkosten

  •  WMG-code** en

  •  WMG-bedrag**

De genoemde voorwaarden gelden voor nota’s van reguliere medicatie, die direct door een apotheek bij de zorgverzekering wordt gedeclareerd. Die voorwaarden zijn bij een restitutienota voor niet-reguliere medicatie, zoals die van de Hahnemann apotheek, niet van toepassing. (**het zijn codes voor afleverkosten 1e uitgifte, bezorgen, uitleg interactie/innemen etc, die wij nooit in rekening brengen)

Indien gesteld wordt dat het geen rationele therapie is kan als volgt gereageerd worden:
Homeopathie is de meest rationele therapie die er is omdat het gebaseerd is op een principe (het similia principe: het gelijke worde met het gelijkende genezen). Bij de registratie van homeopathische geneesmiddelen is dit principe impliciet erkend waarmee de homeopathie als systeem erkend is. Het gebruiken van een niet geregistreerde grondstof doet daar niets aan af. Immers anders zouden ook nooit de geregistreerde homeopathica vergoed kunnen worden (deze zijn net zo "rationeel" als magistrale bereidingen).

Indien door een verzekeraar gezegd wordt dat we als apotheek geen contract met hen hebben dan kunt u daarop reageren met het volgende antwoord: "een contract voor de aanvullende verzekering is niet nodig." Wij zijn een gespecialiseerde apotheek en dat is net even anders dan ze gewend zijn. Helaas vereist de verzekeraars groep Achmea (met uitzondering van Avero Achmea) wel een contract voor de aanvullende verzekering.

Handig overzicht voor een vergelijk van de verschillende verzekeringen

Op de site van KVHN (patientenvereniging homeopathie) kunt u een heel goede vergelijkende check doen voor 2018, ga naar de betreffende pagina!
Een overzicht van de verschillende verzekeringen per 1-1-2018 kunt u vinden OP DE SITE VAN DE NVKH
Ook de AVIG doet een aantal AANBEVELINGEN en heeft een ALFABETISCH OVERZICHT van de zorgverzekeraars die alternatieve geneeswijzen vergoeden.

Het roer moet om!
De macht en de bureaucratie van de zorgverzekeraars is de laatste jaren zo groot geworden dat er onleefbare situaties ontstaan in de zorg. Alle apotheken hebben te maken met toenemende agressie aan de balie: de apotheek krijgt de schuld, terwijl die niets kan veranderen aan de regels van de verzekeraar. Onder het mom van transparantie (zichtbaar maken van de kosten) lijkt het alsof de apotheek onnodige extra kosten in rekening brengt. Maar de patient weet niet dat de zorgverzekeraar aan de andere kant de apotheek terugdringt tot een bestaansminimum. Daardoor kan er alleen nog maar bezuinigd worden op het personeel met alle gevolgen van dien. En voor alternatieve geneeswijzen is de deur al bijna helemaal dicht bij de zorgverzekeraars. In 2015 was er het initiatief van Anno 12, een alternatieve zorgverzekeraar waar de patient het voor het zeggen heeft. Dat is helaas niet gelukt, de dempel is toen niet gehaald. Nu is er een nieuw initiatief onder de naam www.zorgeloos.care en verder is er het initiatief van Gezondheids Cooperatief Nederland.
Doe mee en meld u aan als toekomstig deelnemer in 2018, de teller staat al boven de 17.000 en het gaat erop lijken dat het dit keer wel gaat lukken om die drempel te halen.

NB1 De KVHN biedt opnieuw in 2018 een collectieve verzekering aan met diverse verzekeringen zie hun site. Let op Achmea groepsleden zoals Zilveren Kruis vergoeden de homeopathica van onze apotheek niet (Avero Achmea is de goede uitzondering!). Bovendien wordt alleen vergoed als het door een arts is voorgeschreven (dus geen therapeuten!). Voor de homeopathische behandeling zelf zijn vaak weer andere spelregels, daar wordt gelet op de beroepsvereniging waarbij de arts of therapeut is aangesloten.

NB 2 Zorgverzekeraar Menzis vergoedt net als alle andere verzekeraars alleen geregistreerde homeopathica, bovendien moet voor de vergoeding van de alternatieve behandeling de zorgverlener aangesloten zijn bij een door hen erkende beroepsgroep (dat zijn vooralsnog alleen de NVKH, AVIG en NOKH). Dit in tegenstelling tot eerdere berichten hierover. Zie ook NB4

NB 3 Zorgverzekeraar Interpolis heeft al in 2014 alternatieve behandelingen geschrapt uit haar aanvullende verzekeringen: dat wordt als volgt aangegeven: "Daar staat tegenover dat we kleinere, voorspelbare zorgkosten uit onze verzekeringen halen."

NB 4 Enkele zorgverzekeraars zoals CZ, Achmea, Menzis, VGZ en ONVZ zijn bezig om eisen te stellen aan de opleiding en beroepsgroepen van alternatieve behandelaars die voor vergoeding in aanmerking willen komen.

NB 5 Bijna alle zorgverzekeraars hebben sinds 2014 een dagvergoeding voor alternatieve geneeswijzen ingesteld van rond de 40 euro. Dat betekent dat u het grootste deel zelf moet betalen van het eerste consult met name.

NB 6 We hebben hier ook een verwijzing opgenomen speciaal voor studenten die zich alternatief willen verzekeren. Er is nog een tweede site speciaal voor studenten.

NB 7 Voor een vergelijk (bv alleen de kosten) kunt u op verschillende sites terecht en daar gelijk overstappen, soms is dat ook de beste aanpak. We hebben hier de zorgKiezer doorgelinkt, er zijn ook andere goede sites, zoals de zorgWijzer die een vergelijk bieden of de site van Webzorg.

 

Naar de webwinkel...